ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

+420 466 612 122

Menu
Menu

Ochrana osobních údajů

 • Úvod
 • Ochrana osobních údajů

Preambule:

Ve smyslu ustanovení čl. 12, odst. 1, ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Josef Weissenstein, IČ: 11132060, se sídlem Benešovo náměstí 2456, 530 02 Pardubice, email: info@parfilex.cz; info@noze-brousky.cz, (společně dále jen „parfilex“), zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

Způsob zpracování osobních údajů:

„Parfilex“ klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím elektronického informačního systému osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tím účelem zvláště proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

     „Parfilex“ nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

Doba uložení osobních údajů:

„Parfilex“ zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů „parfilex“, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

     Doba zpracování pro daný účel je uvedena u jednotlivých účelů zpracování.

Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovány:

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany „parfilex“ zpracovávány, je oprávněna:

 1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajú;
 2. žádat „parfilex“ o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací – účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jímž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
 3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
 4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v v případě, že:
 5. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 6. odvolává souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 7. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
 8. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 9. nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilých dětí;
 10. tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;
 11. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
 12. popírá jejich přesnost;
 13. je jejich zpracování protiprávní, ale na místo výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
 14. „parfilex“ je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 15. Vznesla námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany „parfilex“ rozhodnuto;
 16. žádat „parfilex“ o poskytnutí osobních údajů, které o ní zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že jejich zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
 17. právo podat proti zpracování osobních údajů námitku na základě ochrany oprávněných zájmů „parfilex“;

právo podat proti „parfilex“ stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Závěrečné ustanovení:

Další informace, které je „parfilex“ povinen poskytovat subjektům údajů jsou uvedeny jednotlivě ke každému účelu zpracování.

© Ing. Josef Weissenstein     

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

Josef Weissenstein
Benešovo nám. 2456
530 02 Pardubice
IČ: 11132060, DIČ: CZ470407435

tel.: +420 466 612 122

info@noze-brousky.cz